Get Adobe Flash player

นายจำรูณ  ศิขินารัมย์ ตำแหน่ง ครู ให้ทำหน้าที่  หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

 

๑)        ออกแบบและวางแผนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาลัยชุมชนและในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับชุมชน

๒)        ขออนุมัติและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

๓)        ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

๔)        ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ผ่านสื่อและรูปแบบต่าง ๆ ต่อชุมชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

๕)                  จัดหา ผลิตสื่อหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริการแก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

๖)        ให้บริการหรือคำแนะนำด้านองค์วามรู้ต่าง ๆ แก่ชุมชน

๗)        ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๘)        รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

๙)        ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย