Get Adobe Flash player

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-21 มีนาคม 2557 

Learn more 

งานประชุม/อบรม/สัมนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้งานวิทยาลัยชุมชนอิเล็คทรอนิกส์ 

Learn more 

ข่าวประกาศ

      

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

                                                          รายชื่อผู้จบการศึกษาประจำปี 2556 ดูรายละเอียด

 

เอกสารงานทะเบียน

 รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียน  ดูรายละเอียด

 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ดูรายละเอียด

 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 3/2556(โดยไม่เบิกค่าตอบแทนการสอน) ดูรายละเอียด

 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ดูรายละเอียด

 บันทึกการเปลี่ยนแปลงผู้สอน/เวลาสอน ดูรายละเอียด

 ใบสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรอณุปริญญา ดูรายละเอียด 

 สัญญาจ้างอาจารย์พิเศษ ทำหน้าที่สอนหลักสูตรอนุปริญญา ดูรายละเอียด

 ตารางเรียนประจำภาคการศึกศึกที่ 3/2556 ดูรายละเอียด

 ประมาณการค่าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 3/2556 ดูรายละเอียด

 ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษา3/2556 ดูรายละเอียด

 

                                   คำอธิบายรายวิชา รหัส 56

คำอธิบายรายวิชาการศึกษาปฐมวัย คลิ๊กดูรายละเอียด 

คำอธิบายรายวิชาการปกครองท้องถิ่น คลิ๊กดูรายละเอียด

คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิ๊กดูรายละเอียด

                                                                                           ดาวน์โหลดเอกสารงานทะเบียนเพิ่มเติมคลิ๊ก

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกวดราคา/สอบราคา

 ดาวน์โหลดเอกสารงานพัสดุ(กรณีที่ตัวอย่างไม่ขึ้นให้คลิ๊กที่ไฟล์แล้วดาวน์โหลดได้เลย)  คลิ๊ก  

งานบริหารงานบุคคล/ประกาศสมัครงาน    

11/04/2557 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานการเงินและบัญชี ดูรายละเอียด

ด่วน!ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานขับรถวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ดูรายละเอียด

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกลับงานบุคล คลิ๊ก                     

02/02/2557 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 5-25 มีนาคม 2557  ดูรายละเอียด                                                                                        

13/12/2556 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16-24 ธันวาคม 2556  ดูรายละเอียด

26/12/2556  ประกาศรายชืื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูรายละเอียด

28/12/2556  ประกาศรายชืื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูรายละเอียด